Wie zijn we en waar gaan we voor?

samedi 6 juillet 2019

Sinds zijn oprichting in 1926 (met officieel charter in 1927) door onze peterclubs Oostende en Bruxelles, heeft Rotary Club Gent een niet onaardige lijst sociale en culturele initiatieven bijeengesprokkeld. Steeds is het doel daadwerkelijk hulp te bieden aan wel omschreven hulpprojecten in binnen- en buitenland, in hechte samenwerking met de verantwoordelijken, door een stevige professionele interne organisatie en een transparante rapportering, zowel binnen Rotary als naar buiten uit. Aldus poogt de club op een doeltreffende wijze aanvullende steun te bieden voor de stijgende noden in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, verslavingspreventie, medische en paramedische uitrusting, emancipatie van gehandicapten, gelijke onderwijskansen, meertaligheid, verspreiding van studie- en beroepsinformatie, bejaardenhulp, alfabetisering, watervoorziening,…

1935 Rotary Club Gent richt de “Vereniging van Vrienden van de Sint- Niklaas kerk” op, met als doelstelling deze prachtige kerk, deel van de beroemde “Drie Torens van Gent” te helpen restaureren.

1989 In het kader van de internationale “Polioplus” actie van Rotary die wereldwijd de kinderverlamming tracht uit te roeien, organiseerde de club in samenwerking met een tachtigtal kunstenaars de tombola “Kunst doet Leven”. De te winnen prijzen bestonden uit werken van Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Hugo Claus,Roger Raveel, ... Deze actie bracht 50.000 € op.

1997 start van de eerste editie van een muziekconcours dat later een permanent karakter zal krijgen en een internationale uitstraling zal kennen (zie verder). Met de opbrengsten van de verschillende concours werden vele binnen- en buitenlandse projecten gesteund.

2001 Naar aanleiding van 75-jaar actieve Rotary-aanwezigheid in Gent organiseert de club samen met de andere Gentse clubs de prestigieuze tentoonstelling “De Aarde vanuit de Hemel” op basis van 150 luchtfoto’s van  Yann  Arthus  Bertrand.  De  totale  opbrengst  wordt  besteed  aan projecten ter bestrijding van grauwe staar (‘cataract’) in Mexico en de oprichting van het inloopcentrum van het CAW Artevelde  op de Oude Houtlei in Gent.

2004  Samen met de andere Gentse Rotary clubs steekt Rotary Club Gent van wal met een jaarlijks Wijnweekend waarvan de opbrengst gaat naar de vzw VOG (Voedsel Ondersteuning Gent).

In 2005 lanceerde de club een brede solidariteitsactie ten voordele van kinderen met een hazenlip op het Indonesische eiland Lombok. Tussen 2006 en 2018 werden meer dan 500 kinderen met een ernstige graad van schisis (aangeboren gelaatsaandoeningen leidend tot diverse types splijten zoals gespleten lip en gespleten verhemelte.) geopereerd. Elk jaar gedurende een week zetten chirurgen zich belangloos in voor deze kinderen in Lombok, gesteund door de lokale Rotary Club Mataram en Rotary Club Gent.  

In de loop der jaren steunde onze club daarnaast nog tal van internationale projecten.

-       Rotary Foundation: De Rotary Foundation is een non-profitorganisatie die de inspanningen van Rotary International ondersteunt om wereldwijd begrip en vrede te bereiken door middel van internationale humanitaire, educatieve en culturele uitwisselingsprogramma's. De Foundation ondersteunt lokale clubs bij internationale en nationale acties door het toekennen van Grants. https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

-       Polio Plus: De End-Polio-Now actie is een project dat door alle Rotary Clubs ondersteund wordt met als doel het wereldwijd uitroeien van de ziekte Poliomyelitis. https://www.endpolio.org

-        Ziekenhuis zonder grenzen: deze NGO heeft een enkel doel : de gezondheidszorgen in de wereld verbeteren dankzij een duurzamer gebruik van ziekenhuis en medisch materiaal. ZZG  recupereert het materiaal dat ziekenhuizen en medische beroepen afschrijven en schenkt het vervolgens  aan hulpbehoevende verzorgingscentra in de wereld. https://www.zzg-hsf.be

-        Rotary clubs for development: in 2007 officieel als NGO erkend. Heeft haar actieterrein verruimd en organiseert kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg ter bestrijding van armoede met als motto : Promoting Health, Growing Welfare. https://rotaryclubsfordevelopment.org/nl

Meest recent :

- in 2018 verleende onze club een belangrijke financiële steun voor directe medische hulp aan Lombok naar aanleiding van de aardbevingen die daar hebben plaats gevonden.

- in 2019 zal onze club, samen met andere clubs (o.a. Gent Noord) steun verlenen aan vzw ‘Een hart voor Bumba’ , het levenswerk van Mark De Boodt en Marianne Du Pré. Bumba is een stad van zo’n 250.000 inwoners aan de Congostroom in de Evenaarsprovincie van Noord-Congo. De paviljoenen van het ziekenhuis dat daar gebouwd werd in 1979 zijn dringend aan renovatie toe (o.a. elektriciteitsvoorziening via installatie van zonnepanelen, …) http://www.eenhartvoorbumba.be

Dichter bij ons steunt onze club o.a. volgende projecten:

-        NVSG (Nationale Vereniging tot steun aan Gehandicapten) : De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor de mogelijke oplossingen van alle problemen die betrekking hebben op “misdeelde personen”. http://www.anah-nvsg.org/nl

-       vzw LEJO  komt op in Gent voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Onze club steunt het project ‘Tienermoeders’. https://www.lejo.be

-        MS Liga project  Onze club sponsorde de publicatie van het boek   'Mijn Pop_up brein" van Els Ockers over MS voorgesteld op 9 december 2014.

-        Kontact Bejaarden vzw : Gentse organisatie die met vrijwilligers bezoeken brengt aan ouderen om de vereenzaming te voorkomen. Vierde in 2018 haar 50-jarig bestaan. RC Gent verdubbelde  voor dit feestjaar haar jaarlijkse steun. http://kontaktbejaardenbe.webhosting.be

-        het Fonds Emilie Leus : informatie en sensibilisering op het vlak van verkeersveiligheid en ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers. https://www.fondsemilieleus.be

-        vzw Raakpunt (De Zonnebloem & ‘t Stoofken): De Zonnebloem organiseert kampen en weekends voor kinderen met en zonder beperking. ‘t Stoofken staat voor een spetterend oudejaarsavondfeest voor thuislozen en kansarmen. http://vzwraakpunt.be

-        het project NT2 voor anderstalige nieuwkomers van vzw Roeland: Met de projecten ‘Taalzomer’, ‘Onomatopee’ en ‘Taalturbo’ wil Roeland anderstalige nieuwkomers een extra duwtje geven om de kennis van het Nederlands te verbeteren  en hen in contact brengen met het vrijetijdsaanbod in Gent. https://www.roeland.be/nederlandse-dagkampen/

-        vzw Uilenspel: Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit. Onze club was één van de hoofdsponsors van het kookboek ‘Uilensoep met balletjes’ dat verscheen in december 2016. https://uilenspel.be/ 

-        vzw Kompanjon: studie – en opvoedingsondersteuning aan huis i.s.m. studenten Artevelde Hogeschool. Samen met RC Gent Haven en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2016-17 dankzij een district Grant 12.000€ schenken aan het project ‘Jongeren aan zet’. https://www.kompanjon.be/

-        vzw Transplantoux: Transplantoux wil getransplanteerden motiveren om gezond te leven. De vereniging viert haar 10-jarig bestaan en nam voor de eerste keer deel aan de World Winter Transplant Games  met de steun van onze club. https://www.transplantoux.be

-       vzw Armoede De Link: Samen met RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Prinsenhof en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2018-19 dankzij een district Grant het project  'Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting' voor een tiental kandidaten bekostigen ten bedrage van 6.750€ . https://www.delinkarmoede.be

-       vzw Enchanté: Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan zij die hier nood aan hebben. Van een glas water tot een kop koffie, van een knipbeurt bij de kapper tot een plek om even uit te rusten. Zo wil Enchanté drempels verlagen, sociale muren slopen en van Gent een thuis maken voor iedereen.  RC Gent staat in 2019 in voor de publicatie van de jaarlijks aan te passen stadsplannen. https://enchantevzw.be/nl

-      Het Majin Huis in Gent, een project van de Majin Foundation:  wil mensen met kanker opnieuw de kracht geven om ervoor te gaan. Het is een open en warme ontmoetingsplaats voor zowel de herstellenden als hun naasten. Met een zo laag mogelijke drempel. https://www.majinfoundation.org/project/zorghuis-gent

-      Het Festival voor Vrede in Gent : RC hielp bij de organisatie van het eerste Festival op 10 en 11 november 2018. Het ‘Festival voor Vrede’ wil een stapsteen zijn in de richting van een meer vreedzame, verdraagzame, solidaire en rechtvaardige samenleving. Het wil binnen de diversiteit van de Gentse bevolking de INTEGRATIE bevorderen via muziek, dans, magie, circus en andere (niet verbale) kunsten. Wederzijds RESPECT voor de eigenheid van de verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefgewoonten staan hierbij centraal. De tweede editie is gepland van 6 tot 11 november 2019. http://www.festivalvoorvrede.gent 

Hall of Skate vzw: Hall of Skate 2.0: deze vzw organiseert skate evenementen op unieke locaties om skaten toegankelijk te maken voor een groter publiek. Op die manier willen ze skaters de kans geven om hun skills te showen. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel! https://www.hallofskate.be 

- BuSO Sint Jozef:  Het Sint-Jozefinstituut is toegankelijk voor leerlingen die beschikken over een attest type 1 of type 3 OV 3. De school stelt zich als doel moeilijk lerende jongeren (type 1) optimaal te laten ontplooien zodat integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu gerealiseerd wordt (OV3). Onze club financiert een fitnessinstallatie die schoolbreed kan gebruikt worden zowel tijdens LO onderricht als tijdens speeltijd.

- vzw MusIC : Het doel van dit project is het vergroten van de focus op het menselijke aspect op Intensieve Zorg (IZ). Professionele live muziek kan een gevoel van vertrouwdheid en geruststelling bieden. De focus van het kind of de volwassene kan door deze muzikale interventie even weggenomen worden van eventuele pijn en ongemakken tijdens de IZ periode. http://www.mus-ic.be

Sinds 2015 verleent onze club ook steun aan lange termijn projecten die dienen te beantwoorden aan volgende criteria: een bedrag van max. 40.000€ (gespreid over 3 jaar), multiplicatoreffect, naambekendheid Rotary, repetitief karakter en zichtbaarheid.

Het eerste project dat hiervoor in aanmerking kwam was “Manufactories of Caring Space-Time” (www.manufactories.eu), een samenwerking met het MSK in het kader van het subsidieprogramma Creative Europe van de Europese Commissie en liep van 1 mei 2015 tot 30 juni 2017. De bedoeling was nieuwkomers, anderstaligen , gehandicapten, en minder bevoorrechte doelgroepen in contact te brengen met cultuur. www.manufactories.eu

Een tweede project wordt in 2019 uitgevoerd in samenwerking met de stad Gent en is gericht naar alle scholen of kinderdagverblijven van de stad Gent, ongeacht het schoolnet of de organisator, met bijzondere aandacht voor scholen waar een grote populatie kansarme kinderen schoollopen. Door als Rotary Club steun te verlenen aan deze projecten willen we een hefboom tot stand brengen om zo de vicieuze cirkel waar sommige kansarme kinderen zich in bevinden te doorbreken (zie hieronder) https://ookmijn.stad.gent/jongenwijs/nieuwsenblogs/fietsvloot-voor-scholen

 

PROJECT FIETSVLOTEN STAD GENT  (2018-2020)

 

Rotary club Gent heeft in 2017 beslist gedurende drie jaar een aantal projecten, voorgedragen door de Dienst Jeugd en Onderwijs van de Stad Gent, te steunen. Het pilootproject dat werd weerhouden betreft de verdere uitbouw van fietsvloten ten behoeve van het basisonderwijs in stadswijken met een hoge graad van kansarmoede.

In de loop van de volgende drie jaar zullen andere projecten worden gekozen en ontwikkeld die moeten leiden tot een intense samenwerking tussen de Stad GENT en Rotary Club Gent. Dit project biedt daarenboven de opportuniteit enerzijds de samenwerking tussen de Gentse Rotaryclubs onderling te bevorderen en anderzijds de samenwerking tussen de Gentse Rotaryclubs en de Stad Gent verder te ontwikkelen.

Fietsvloten voor scholen

Schooluitstappen vergroten de leefwereld van de kinderen en jongeren. Schooluitstappen en verplaatsingen naar de sporthal en het zwembad zijn echter een dure uitgavepost indien een bus gehuurd moet worden. Een stad als Gent heeft met het grote aanbod aan musea, het openluchtaanbod en de Educatieve Diensten (schoolhoeve de Campagne, Huis van Kina, Tuin van Kina, Beroepenhuis,…) veel in zijn mars om op fietsafstand van de school kinderen en jongeren te laten leren.  Scholen maken steeds meer en meer gebruik van de fiets, maar niet elke leerling beschikt echter over een fiets op school (1 op 2 leerlingen in het secundair onderwijs komt van buiten Gent). Ook zijn er leerlingen die wel in Gent wonen maar van thuis uit niet over een fiets beschikken.

De vloten kunnen gebruikt worden door de buurtscholen en organisaties (zoals vzw Jong) tijdens en na de schooluren. Dit alles wordt door Brede School opgevolgd. De fietsen zijn bestemd voor kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar en zijn volledig op maat van basisscholen ontworpen: onderhoudsarm, zeer robuust en geschikt voor groot en klein. Het inschakelen van fietsvloten zorgt ervoor dat de leerlingen meer bewegen. Beweging voorkomt overgewicht en stimuleert de concentratie. Regelmatig fietsen bevordert de verkeersvaardigheid. De leerlingen leren zich veilig en verantwoord in het verkeer verplaatsen. De schoolfietsen zijn een middel bij uitstek om de jonge leerlingen fietsbehendig te maken.

 

Samen met de zeven andere Gentse Rotary- en Rotaractclubs (http://www.rotaryingent.be ) ondersteunt RC Gent:

-        vzw VOG (Voedselondersteuning Gent) (http://www.voedselondersteuninggent.be/ ): VOG is opgericht door de Gentse Rotaryclubs en ondersteunt initiatieven die de armoede in Gent bestrijden  door het aanbod, de bedeling en de verwerking van voedsel helpen te verbeteren voor de minst bedeelden in de Gentse regio. Hiervoor wordt jaarlijks door de zes Gentse clubs  en de vier Gentse Rotaract clubs een Wijncarrousel georganiseerd (www.wijnweekendgent.be)

-        de actie Drugspreventie :  http://www.rotarydrugprevention.be/welkom/

 

Jeugdacties

JEUGDUITWISSELINGEN

Elk jaar sponsoren de Rotaryclubs en -districten van België en Luxemburg tussen 150 en 250 leerlingen uit het middelbaar onderwijs die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een andere regio van de wereld te ontdekken.

De duur van het verblijf in het buitenland is normaal gezien één schooljaar, hoewel sommige Rotaryclubs en -districten ook kortetermijnuitwisselingen steunen van enkele weken of maanden.

Alle uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren van ten minste 16 jaar, al dan niet kinderen van Rotariërs.

RYLA

RYLA staat voor ‘Rotary Youth Leadership Awards’ Het is een programma voor jongeren tussen de 22 en 30 jaar – studenten of kandidaten met een professionele ervaring. Ieder Rotary-district organiseert zijn eigen Ryla; de organisatie is dus steeds in handen van leden van lokale Rotary Clubs. Zij bedenken meestal uit hun eigen praktijk afkomstige onderwerpen. Samen met door hen uitgenodigde deskundigen worden de deelnemers uitgedaagd met elkaar te spreken over de onderwerpen. Voorbeelden van de laatste jaren waren ‘First humanitarian mission training’ , ‘Kickstart your ambition’, … Het programma duurt tussen de drie en de vijf dagen en focust telkens, via presentaties, workshops e.a. op leiderschapskwaliteiten en ethica. 

Onze club sponsort elk jaar de deelname van een jongere aan de RYLA.

 

Jacques Eichperger, communicatieverantwoordelijke RC Gent 2019-20, past-voorzitter Rotary Club Gent 2016-17