Waar staat Rotary club Gent voor?

samedi 16 février 2019

Sinds zijn oprichting in 1926 (met officieel charter in 1927) door onze peterclubs Oostende en Bruxelles, heeft Rotary Club Gent een niet onaardige lijst sociale en culturele initiatieven bijeengesprokkeld. Steeds is het doel daadwerkelijk hulp te bieden aan wel omschreven hulpprojecten in binnen- en buitenland, in hechte samenwerking met de verantwoordelijken, door een stevige professionele interne organisatie en een transparante rapportering, zowel binnen Rotary als naar buiten uit. Aldus poogt de club op een doeltreffende wijze aanvullende steun te bieden voor de stijgende noden in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, verslavingspreventie, medische en paramedische uitrusting, emancipatie van gehandicapten, gelijke onderwijskansen, meertaligheid, verspreiding van studie- en beroepsinformatie, bejaardenhulp, alfabetisering, watervoorziening,…

1935 Rotary Club Gent richt de Vereniging van Vrienden van de Sint- Niklaaskerk” op, met als doelstelling deze prachtige kerk, deel van de beroemde “Drie Torens van Gent” te helpen restaureren.

1989 In het kader van de internationale “Polioplus” actie van Rotary die wereldwijd de kinderverlamming tracht uit te roeien, organiseerde de club in samenwerking met een tachtigtal kunstenaars de tombola “Kunst doet Leven”. De te winnen prijzen bestonden uit werken van Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Hugo Claus,Roger Raveel, ... Deze actie bracht 50.000 € op.

1997 start van de eerste editie van een muziekconcours dat later een permanent karakter zal krijgen en een internationale uitstraling zal kennen (zie verder). Met de opbrengsten van de verschillende concours werden vele binnen- en buitenlandse projecten gesteund.

2001 Naar aanleiding van 75-jaar actieve Rotary-aanwezigheid in Gent organiseert de club samen met de andere Gentse clubs de prestigieuze tentoonstelling “De Aarde vanuit de Hemel” op basis van 150 luchtfoto’s van  Yann  Arthus  Bertrand.  De  totale  opbrengst  wordt  besteed  aan projecten ter bestrijding van grauwe staar (‘cataract’) in Mexico en de oprichting van het inloopcentrum van het CAW Artevelde  op de Oude Houtlei in Gent.

2005  Samen met de andere Gentse Rotary clubs steekt Rotary Club Gent van wal met een jaarlijks Wijnweekend waarvan de opbrengst gaat naar de vzw VOG (Voedsel Ondersteuning Gent).

In hetzelfde jaar lanceerde de club een brede solidariteitsactie ten voordele van kinderen met een hazenlip op het Indonesische eiland Lombok. Tussen 2006 en 2016 werden meer dan 400 kinderen met een ernstige graad van schisis (hazelip) geopereerd. Elk jaar gedurende een week zetten chirurgen zich belangloos in voor deze kinderen in Lombok, gesteund door de lokale Rotary Club Mataram en Rotary Club Gent.  

In de loop der jaren steunde onze club daarnaast nog tal van internationale projecten. Meest recent : in 2018 verleende onze club een belangrijke financiële steun voor medische hulp aan Lombok naar aanleiding van de aardbevingen die daar hebben plaats gevonden en in 2019 zal onze club, samen met andere clubs (o.a. Gent Noord) steun verlenen aan ‘Een hart voor Bumba’ , het levenswerk van Mark De Boodt en Marianne Du Pré. Bumba is een stad van zo’n 250.000 inwoners aan de Congostroom, verscholen in de brousse in de Evenaarsprovincie van Noord-Congo. De paviljoenen van het ziekenhuis dat daar gebouwd werd in 1979 zijn dringend aan renovatie toe (o.a. elektriciteitsvoorziening via installatie van zonnepanelen, …)

Dichter bij ons steunt onze club o.a. volgende projecten:

-        vzw Lejo  komt op in Gent voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Onze club steunt vooral hun project voor tienermoeders 'Teens'.

-        MS Liga project  Onze club sponsorde de publicatie van het boek   'Mijn Pop_up brein" van Els Ockers over MS voorgesteld op 9 december 2014.

-        Kontakt Bejaarden vzw : Gentse organisatie die met vrijwilligers bezoeken brengt aan ouderen om de vereenzaming te voorkomen. Vierde in 2018 haar 50-jarig bestaan. RC Gent verdubbelde  voor dit feestjaar haar jaarlijkse steun.

-        het Fonds Emilie Leus : informatie en sensibilisering op het vlak van verkeersveiligheid en ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers.

-        vzw Raakpunt (De Zonnebloem & ‘t Stoofken): De Zonnebloem organiseert kampen en weekends voor kinderen met en zonder beperking. ‘t Stoofken staat voor een spetterend oudejaarsavondfeest voor thuislozen en kansarmen.

-        het project NT2 voor anderstalige nieuwkomers van vzw Roeland: Met de projecten ‘Taalzomer’, ‘Onomatopee’ en ‘Taalturbo’ wil Roeland anderstalige nieuwkomers een extra duwtje geven om de kennis van het Nederlands te verbeteren  en hen in contact brengen met het vrijetijdsaanbod in Gent.

-        vzw Uilenspel: Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen verbreden via buurtsolidariteit. Onze club was één van de hoofdsponsors van het kookboek ‘Uilensoep met balletjes’ dat verscheen in december 2016.

-        vzw Kompanjon: studie – en opvoedingsondersteuning aan huis i.s.m. studenten Artevelde Hogeschool. Samen met RC Gent Haven en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2016-17 dankzij een district Grant 12.000€ schenken aan het project ‘Jongeren aan zet’.

-        vzw Transplantoux: Transplantoux wil getransplanteerden motiveren om gezond te leven. De vereniging vierde in 2018 haar 10-jarig bestaan en nam voor de eerste keer deel aan de World Winter Transplant Games  met de steun van onze club.

-        vzw Armoede De Link: Samen met RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Prinsenhof en RC Gent Zuid kon RC Gent in 2018-19 dankzij een district Grant het project  'Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting' voor een tiental kandidaten bekostigen ten bedrage van 6.750€ .

-       vzw Enchanté: Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars & burgers die kleine diensten aanbieden aan zij die hier nood aan hebben. Van een glas water tot een kop koffie, van een knipbeurt bij de kapper tot een plek om even uit te rusten. Zo wil Enchanté drempels verlagen, sociale muren slopen en van Gent een thuis maken voor iedereen.  RC Gent staat in 2019 in voor de publicatie van de jaarlijks aan te passen stadsplannen.

Sinds 2015 verleent de club ook steun aan lange termijn projecten die dienen te beantwoorden aan volgende criteria: minimum bedrag van 40.000€ (kan gespreid worden over 3 jaar), multiplicatoreffect, naambekendheid Rotary, repetitief karakter en zichtbaarheid. Het eerste project dat hiervoor in aanmerking kwam is “Manufactories of Caring Space-Time” (www.manufactories.eu). Dit is een samenwerking in het kader van het subsidieprogramma Creative Europe van de Europese Commissie en liep van 1 mei 2015 tot 30 juni 2017.

Een tweede project zal in 2019 worden uitgevoerd in samenwerking met de stad Gent en  gericht naar alle scholen of kinderdagverblijven, ongeacht het schoolnet of de organisator, met bijzondere aandacht voor scholen waar een grote populatie kansarme kinderen schoollopen. Door als Rotary Club steun te verlenen aan deze projecten willen we een hefboom tot stand brengen om zo de vicieuze cirkel waar sommige kansarme kinderen zich in bevinden te doorbreken.

Jacques Eichperger, communicatieverantwoordelijke RC Gent 2018-19, past-voorzitter Rotary Club Gent 2016-17